Logo Heeel-Reflex nb

De factuur ontvangt u in de week na de behandeling per e-mail. Deze kunt u gebruiken om de kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. De behandelingen vallen onder de vergoeding voor ‘alternatieve geneeswijzen’ of ‘complementaire geneeswijzen’ in het aanvullend pakket. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw gekozen aanvullende verzekering.

Vergoeding, De meeste zorgverzekeraars bieden een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, onder alternatieve therapie. Reflexzone therapie met prestatiecode 24009 is vergoedbaar via uw zorgverzekering.

Heeel-reflex is aangesloten bij de CAT kwaliteits therapeuten: https://catvergoedbaar.nl/

Om een afspraak te maken is geen verwijsbrief van de huisarts is nodig.

Behandeling annuleren

Wilt u een afspraak annuleren, geef dit minimaal 24 uur van tevoren door. Bij annuleren binnen 24uur zal er 50% van de kosten voor de geplande tijd in rekening gebracht worden. Als dit een tweede keer gebeurt zal er 100% van de geplande tijd in rekening worden gebracht. Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden van Heeel-reflex.nl

 

Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van huidige en toekomstige aanbiedingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder /therapeut Geja Suichies en de cliënt / patiënt/ de cliënten / patiënten. Waarbij zorgaanbieder/ therapeut Geja Suichies onder de naam Heeel Reflexzone-Therapie en Meer (ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85734470) is betrokken, en ook op alle gevolgen daarvan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk in en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijk uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijkingen dan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten
 3. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van cliënt / patiënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

Begrippen:

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

 1. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk-of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd;
 2. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen zorgaanbieder en de cliënt / patiënt.
 3. Partijen: zorgaanbieder en cliënt / patiënt. (ook wel tegenpartij genoemd)
 4. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillenzorg
 1. Aanvaarding van opdrachten
 1. Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt het aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door zorgaanbieder is bevestigd.
 2. Indien cliënt / patiënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
 3. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt / patiënt. indien er door cliënt / patiënt. Wijzigingen zijn aangebracht door cliënt / patiënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand als de zorgaanbieder schriftelijk met de wijzigingen heeft ingestemd.
 4. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.
 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 1. De therapeut en de cliënt / patiënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt / patiënt.
 2. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt / patiënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
 1. Duur van de behandeling en ontbinding

De behandelovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

 1. Therapeut en cliënt / patiënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
 2. Cliënt / patiënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
 3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
 4. Cliënt / patiënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt / patiënt en de therapeut;
 5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt / patiënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt / patiënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra indicaties.
 6. De overeenkomst eindigt van rechtswege als er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt / patiënt.
 1. Tarieven
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Het actuele behandeltarief staat vermeld op de website onder ‘Tarieven’.
 2. Indien sprake is van een periode langer dan 3 maanden, dat er geen behandel ingingen plaatsvinden (zie in lid 3.f.) wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 1. Annulering
 1.  Indien de cliënt / patiënt verhinderd is dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut mag 50% van de kosten in rekening brengen voor deze gemiste sessie, als de cliënt / patiënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding.
 2. Dit geldt ook als de cliënt / patiënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 3. De zorgaanbieder/ therapeut is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen.
 1. Het dossierbeheer en inzagerecht 
 1. De therapeut houdt een digitaal dossier (Kiwa erkend) bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt / patiënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is eenmalig kosteloos (bij elk volgend verzoek daarna zullen worden de printkosten inrekening worden gebracht).
 2. Per 1 januari 2020 wordt het dossier volgens, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt / patiënt.
 1. Geheimhouding
 1.  De zorgaanbieder/therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt / patiënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 2. De zorgaanbieder / therapeut zal rapportages over behandelingen op aanvraag van de cliënt / patiënt verstrekken met inachtneming van de AVG
 1. Kosten voor schriftelijke rapportage t.b.v. overdracht aan andere behandelaar
 1. Indien cliënt / patiënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt / patiënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt / patiënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt / patiënt afgesproken uurtarief.
 1. Facturering en betaling
 1. Alle tarieven zijn in euro’s, Alle prijzen zijn incl. B.T.W./ omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat er niet bij in is begrepen is.
 2. De dienstverlening voor cliënten / patiënten dient direct na de dienstverlening aan de therapeut worden voldaan, de nota wordt per email opgestuurd.
 3. Dienstverlening voor cliënten / patiënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak via een declaratie in rekening worden gebracht.
 4. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 5. Tenzij anders is overeengekomen dient de cliënt / patiënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
 6. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de therapeut gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 7. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt / patiënt zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorg aanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De cliënt / patiënt is met ingang van de voornoemde datum over het openstaande bedrag een wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt / patiënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstige de geldende gebruikelijke tarieven.
 1. Aansprakelijkheid 
 1. Bij de ten uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/ client voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegend toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.
 3. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt / patiënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door haar inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot het bedrag van een behandeling.
 6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt / patiënt, dan wel tot maximaal het bedrag door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheid verzekering wordt gedekt.
 7. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.
 1. Toepasselijk recht en geschillen 
 1. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder/ therapeut is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder/ therapeut is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
 3. De zorg aanbieder/therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT vergoedbaar en maakt gebruik van de GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten.

De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de zorgaanbieder/therapeut van toepassing.

De cliënt / patiënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden; GAT Stichting geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

Nederlandlaan 234

2711JH Zoetermeer

KVK- 69709769

 ln.ne1721281436llihc1721281436segta1721281436g@ofn1721281436i1721281436 

 Rijk erkend sinds 2017

www.gatgeschillen.nl

 1. Over de zorgaanbieder/therapeut

De zorgaanbieder/therapeut is een geregistreerd in het HBO Register en voldoet aan de Plato eisen t.a.v. HBO- Medische basiskennis.  Ze volgt ieder jaar de vereiste bijscholingen op het gebied van medische basiskennis en vakinhoudelijk gericht op reflexologie en soms ook een vrij vak. Daarnaast voldoet de zorgaanbieder /therapeut aan de jaarlijkse intervisie-eisen zoals de beroepsvereniging deze stelt.

 1. Overige bepalingen.

Als een of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van overige artikelen van de huidige algemene voorwaarden.

Disclaimer [Heeel-Reflex/ Geja Suichies]
De informatie verzonden met e-mail [ln.xe1721281436lfer-1721281436leeeh1721281436@ofni1721281436] bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachments mogen niet worden gebruikt gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van [Heeel-Reflex/Geja Suichies]. Indien bovenstaande e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachments) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy’s te vernietigen.

[Heeel-Reflex/ Geja Suichies] staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachments, noch voor tijdige ontvangst daarvan. [Heeel-Reflex/Geja Suichies] beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachments vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Disclaimer WEBSITE Heeel-Reflex,

De aansprakelijkheid van Heeel-Reflex/ Geja Suichies of andere betrokken partijen, is beperkt tot het bedrag waarop de door [ BAT] afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van [Heeel-Reflex/Geja Suichies] van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de website [www.heeel-reflex.nl]. Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.  

Heeel-Reflex is aangesloten bij:

cat2023

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl

Kwaliteits Therapeuten schild

Complementaire Kwaliteits Therapeuten

GAT schild

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

RBCZ

RBCZ

De behandeling vergoed wordt mits voldoende aanvullend verzekerd  voor complementaire reflexzone therapie

WhatsApp
Verzenden via WhatsApp